• Вакансії

  ОГОЛОШЕННЯ про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду директора комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

  Інженер з охорони праці

  Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій

  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Машиніст крана автомобільного (КТА – 18)

  Машиніст автовишки та автогідропідіймача відділу з демонтажу

  ОГОЛОШЕННЯ

  про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур

  на посаду директора комунального підприємства виконавчого органу

  Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

  Загальні відомості щодо підприємства

  Найменування підприємства

  Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»

  Код ЄДРПОУ

  26199714

  Юридичне та фактичне місцезнаходження

  01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

  04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8

  Основні напрями діяльності підприємства

  – обстеження місць розміщення та облік зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва, та надання відповідної інформації визначеному Київської міської радою або її виконавчим органом структурному підрозділу, на який покладено здійснення функцій з регулювання діяльності з розміщення реклами;

  – організація виготовлення друкованої продукції та розповсюдження соціальної реклами та інформації соціального спрямування за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

  –  організація проведення демонтажу (монтажу) або здійснення власними силами та засобами демонтажу самовільно встановлених або встановлених з порушеннями законодавства рекламних засобів (спеціальних конструкцій) та вивісок в порядку, визначеному чинним законодавством;

  – проведення робіт та здійснення інших заходів щодо впорядкування розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва;

  • здійснення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за на право тимчасового користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, ведення моніторингу за надходженням такої плати

  • здійснення діяльності у сфері впорядкування та створення комплексного благоустрою при розміщенні та розповсюдженні реклами на території м. Києва.

  Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі

  Строк і місце приймання документів для участі у конкурсі

  Документи приймаються з 16.06.2020 до 16.07.2020 (до 18.00) щоденно з 10.00 до13.00 (крім суботи,неділі та святкових днів)в Управлінні з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, Боричів узвіз, 8.

  Номер телефону для довідок

  481-47-21

  Адреса електронної пошти конкурсної комісії

  yzp.kmda@gmail.com

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

  Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі – кандидат) подає особисто (бажано додатково в електронному вигляді на адресу yzp.kmda@gmail.com)у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. заяву в дозвільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (бажано додатково в електронному вигляді на адресу);

  2. ксерокопії першої та другої (у разі заповнення 3-6) сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

  3. автобіографію кандидата (рекомендовано в друкованому вигляді), що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості ), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

  4. чотири фотографії кандидата розміром 4 на 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

  5. копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

  6. копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

  7. копію військового квитка або довідку від військового комісаріату (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

  8. довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

  9. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

  Особа пред’являє секретарю конкурсної комісії або іншій уповноваженій конкурсною комісією особі оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії. Секретар конкурсної комісії або інша уповноважена конкурсною комісією особа після ознайомлення з оригіналом документа ставить на всіх сторінках його копії відмітку «Оригінал пред’явлено, [прізвище, ініціали], [підпис секретаря комісії], [дата проставлення відмітки]».

  У разі подання кандидатом неповного пакету документів та/або виявлення в них недоліків, секретар Конкурсної комісії письмово повідомляє про це кандидата та пропонує доопрацювати документи не пізніше ніж до закінчення строку подачі документів для участі у конкурсі

  Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд

  Перелік вимог до кандидата на посаду керівника підприємства

  Кандидатом на посаду керівника підприємства може бути особа, яка

  • має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнями спеціаліста або магістра;

  • має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

  • вільно володіє державною мовою;

  • має високі моральні, ділові, професійні якості та організаційні здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

  • щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;

  • відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання, передбаченим законодавством України.

  • не менше 3-х років досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

  • вільне володіння державною мовою;

  • володіє достатніми компетенціями управління людьми, проектами, делегування, прийняття рішень, якісного лідерства.

  Переваги:

  Посадові обов’язки

  – несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства та за виконання покладених на Підприємство завдань, за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації;

  – забезпечує виконання актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

  – забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає за його прибутковість, дотримання державної фінансової дисципліни;

  – спрямовує діяльність Підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом;

  – діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки у банківських установах;

  – видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх виконання;

  – розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Підприємства;

  – забезпечує ефективне використання та збереження комунального майна, закріпленого за Підприємством;

  – організовує роботу Підприємства, його структурних підрозділів;

  – затверджує структуру і штатний розпис Підприємства;

  – призначає на посади і звільняє з посад у встановленому порядку заступників директора Підприємства, керівників та спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників Підприємства;

  – затверджує функціональні обов’язки працівників Підприємства, положення про його структурні підрозділи;

  – обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;

  – має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах;

  – забезпечує дотримання законодавства України;

  – здійснює інші повноваження з оперативного управління Підприємством, які не належать до виключної компетенції Власника і встановлюються законодавством України, а також цим Статутом і контрактом.

  Умови оплати праці

  Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2017 № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об’єднань підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» (із змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 736).

  Інформація про строковість призначення на посаду

  Призначення здійснюється строково, на контрактній основі, на строк, рекомендований конкурсною комісією, але не більше трьох років.

  Інтернет-посилання на текст Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників КП:

  http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html

  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR160694.html

  https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/Adv_1551963685/File_1551963820_314697/

   

   

  Інженер з охорони праці

  Вимоги:

  • Вища освіта;
  • Досвід практичної роботи на посаді інженер з охорони праці в сфері будівництва від 2х років;
  • Досконалі знання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
  • Наявність відповідних посвідчень – обовязкова!
  • Досвід взаємодії з контролюючими органами;
  • Досвідчений користувач ПК (пакет MS Office повністю);
  • Відповідальність, добросовісність, комунікабельність, здатність швидко та чітко виконувати поставлені задачі, чесність, бажання працювати в команді, відсутність шкідливих звичок.

  Обовязки:

  • Проведення навчання працівників підприємства з безпечним методам роботи, проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;
  • Організація навчання з охорони праці;
  • Ведення документообігу з охорони праці та техніки безпеки;
  • Розробка нормативної документації з охорони праці та посадових інструкцій робітників підприємства;
  • Ведення звітності з охорони праці та техніки безпеки;
  • Забезпечення технічно правильної експлуатації обладнання, механізмів та техніки;
  • Контроль за дотриманням діючих стандартів, інструкцій, правил та норм з охорони праці та техніки безпеки;
  • Забезпечення отримання дозволів, ліцензій та ін.

  Умови:

  • Офіційне працевлаштування. Соціальне забезпечення відповідно до КЗоТ України;
  • З/п від 8000 грн.

  Резюме надсилати з фото на адресу hr@kievreklama.org

   

  Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій

  Вимоги:

  • наявність посвідченя монтажника (обов’язково з правом роботи на висоті). Наявність інших посвідчень буде перевагою;
  • досвід роботи від 1 року.

  Обовязки:

  • демонтаж сталевих та залізобетонних конструкцій.

  Умови:

  • офіційне працевлаштування та заробітна плата;
  • позмінна робота (денна/нічна);
  • забезпечення спец.одягом та іншими ЗІЗ;
  • соціальні гарантії згідно діючого законодавства України.

  Контактна особа:  Дмитро Миколайович

  Телефон: +380504132494

  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Вимоги:

  • наявність допусків на проведення робіт відокремлення електроустаткування від електромережі (не нижче 3 групи допуску з електро безпеки). Наявність інших посвідчень буде перевагою;
  • досвід роботи від 1 року.

  Обов’язки:

  • відключення рекламних конструкцій від електромережі перед виконанням демонтажних робіт.

  Умови рботи:

  • офіційне працевлаштування та заробітна плата;
  • позмінна робота (денна/нічна);
  • забезпечення спец.одягом та іншими ЗІЗ;
  • соціальні гарантії згідно діючого законодавства України.

  Контактна особа:  Дмитро Миколайович

  Телефон: +380504132494

  Машиніст крана автомобільного (КТА – 18)

  Вимоги:

  • досвід роботи не менше 2-х років;
  • наявність відповідного посвідчення (не нижче 5-го розряду);
  • добросовісність, відповідальність, працьовитість.

  Основні обов’язки – керування краном під час проведення монтажних/демонтажних робіт залізних та залізобетонних конструкцій.
  Умови:

  • офіційне працевлаштування та заробітна плата;
  • позмінна робота (денна/нічна);
  • забезпечення спец.одягом та іншими ЗІЗ;
  • соціальні гарантії згідно діючого законодавства України.

  Контактна особа:  Дмитро Миколайович
  Телефон: +380504132494


  Машиніст автовишки та автогідропідіймача відділу з демонтажу

  Вимоги:

  • досвід роботи від 2-х років;
  • наявність відповідного посвідчення (не нижче 5-го розряду);
  • добросовісність, відповідальність, працьовитість.

  Основні обов’язки – управління підйомником під час проведення монтажних/демонтажних робіт залізних та залізобетонних конструкцій.
  Умови:

  • офіційне працевлаштування та заробітна плата (від 12 000 грн.);
  • графік роботи позмінний (день/ніч по два тижні) 1 зміна з 07:30 до 16:30, друга з 19:00 до 06:00;
  • забезпечення спец.одягом та іншими ЗІЗ

  Місце розташування: Жмеринська, 1